No 9 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Úvodné slovo PDF
Lucia Paulínyová 5-7

Štúdie

Revue svetovej literatúry v kontexte Pražskej jari PDF
Zuzana Bujačková 11-20
POSTUPY A STRATÉGIE V TVORBE AUDIOKOMENTÁRA PRE NEVIDIACEHO DETSKÉHO DIVÁKA PDF
Adriana Bukaiová 21-41
ŠTYLISTICKÁ PRÍRUČKA AKO SÚČASŤ PROCESU LOKALIZÁCIE PDF
Marián Kabát 42-54
EFEKTÍVNE METÓDY AD HOC PRÍPRAVY PRE TLMOČNÍKOV PDF
Angelika Klobušická 55-67
VÝSKUM REDAKČNEJ PRAXE NA SLOVENSKU PDF
Matej Martinkovič 68-79
PREHĽAD VÝSKUMU V OBLASTI DIDAKTIKY TLMOČENIA NA SLOVENSKU PDF
Lucia Podlucká 80-93
ZAMERANIE A DISTRIBÚCIA POZORNOSTI AKO PREDIKTORY ÚSPEŠNOSTI PRI SIMULTÁNNOM TLMOČENÍ PDF
Lucia Švecová 94-105
LEXIKÁLNE A INÉ ŠPECIFIKÁ PREKLADU TITULKOV K VYBRANÉMU AUDIOVIZUÁLNEMU DIELU PDF
Jana Ukušová 106-120
PRAKTICKÉ ASPEKTY KONTROLY PREKLADU PDF
Katarína Václaviková 121-139
UPLATŇOVANIE HISTORIZÁCIE-MODERNIZÁCIE V RÁMCI PREKLADOVEJ SÉRIE PROGLASU PDF
Dominik Vančo 140-155

Rozhovor

PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE PDF
Lucia Halová 159-162
PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE PDF
Barbora Kráľová 163-164
PREKLADOPÉDIA 3: AKO ZAČAŤ NA VOĽNEJ NOHE AKO PREKLADATEĽ A TLMOČNÍK PDF
Linda Magáthová 165-170

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ ALEBO ÚSKALIA PREKLADU Z DRUHEJ RUKY PDF
Lukáš Bendík 173-183