No 6 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Pár slov na úvod PDF
Alojz Keníž 5-6

Štúdie

K metodológii skúmania v humanitných vedách PDF
Mariana Bachledová 9-25
Zásada textovej (ne)úplnosti a jej význam v preklade na príklade kritiky prekladu PDF
Marián Kabát 26-40
Súčasné tendencie americkej translatológie: Návrat k Schleiermacherovej dichotómii? PDF
Matej Laš 41-53
Triangulácia štyroch typov hodnotenia simultánneho tlmočenia PDF
Lýdia Machová 54-69
Sen noci svätojánskej v pôvodnej výslovnosti PDF
Martin Majzlík 70-80
Bezekvivalentná lexika na príklade švédčiny PDF
Martin Nichta 81-94
Práca dabingového prekladateľa z pohľadu dabingových hercov PDF
Lucia Paulínyová 95-112
Ako možno úspešne prekonať úskalia dabingovej úpravy? PDF
Zuzana Šplhová 113-128

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

3. CENA: Alica v krajine zázrakov versus prekladateľ: slovné hračky a iné oriešky PDF
Katarína Václaviková 131-140