Univerzita Komenského > Vyhľadávanie osôb > Contact search

Pri vyhľadávaní nezáleží na veľkých a malých písmenách, ani na použití diakritiky.
Znak % môžete použiť ako zástupný symbol namiesto ľubovoľného reťazca.
Príklad: Novák% vyhľadá Novák, Nováková,...

When searching for contacts, uppercase and lowercase characters or punctuation marks are irrelevant.
The % sign can be used as a substitute for any string.
Example: entering the surname Novak% will find all persons with the surname - Novak, Novakova,...

Meno (Name): Priezvisko (Surname):
Súčasť (Constituent):

Ak chcete vyhľadanému zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru

meno.priezvisko@sucast.uniba.sk kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky

If you want to send an e-mail to a faculty member whom you have found and whose name is a name and whose surname is a surname, make up the address according the following pattern:

name.surname@constituent.uniba.sk, where an abbreviation will be entered for the constituent, as listed in the following table

Rektorát
Rectorate
rec
Lekárska fakulta
Faculty of Medicine
fmed
Právnická fakulta
Faculty of Law
flaw
Filozofická fakulta
Faculty of Philosophy
fphil
Prírodovedecká fakulta
Faculty of Natural Sciences
fns
Pedagogická fakulta
Faculty of Education
fedu
Farmaceutická fakulta
Faculty of Pharmacy
fpharm
Fakulta telesnej výchovy a športu
Faculty of Physical Education and Sports
fsport
Jesseniova lekárska fakulta
Jessenius Faculty of Medicine
jfmed
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
fmph
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Roman Catholic Faculty of Theology
frcth
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Evangelical Faculty of Theology
fevth
Fakulta managementu
Faculty of Management
fm
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Faculty of Social and Economic Sciences
fses
Centrum ďalšieho vzdelávania
Centre for Continuing Education
cdv
Vysokoškolský internát Družba
Druzba Student Hostel
druzba
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Higher Education Town of L.Stura - Mlyny
sdjls

Podmienkou je, že príslušný zamestnanec má poštové konto a jeho adresa je vytvorená podľa platných pravidiel.